Blog

Cargo Wagon je opäť o krok ďalej v skvalitnení svojich služieb

V predchádzajúcom období sa spoločnosť Cargo Wagon venovala viacerým aktivitám a projektom. Jedným z nich bolo aj získanie certifikátu ECM, ktorý pre firmu, ale aj pre zákazníkov prináša viacero benefitov. O tomto úspechu, ale aj o ďalších výzvach či nasledujúcich krokoch, nám porozprával vedúci technickému tímu pán Marek Fodor.

Vysvetlite v skratke, čo pre Cargo Wagon znamená certifikát ECM.

Najmä konštatovanie, že interné procesy týkajúce sa údržby našej flotily sú plne v súlade s nariadeniami Komisie EÚ číslo 2019/779 a 402/2013 na čom sa zhodol celý audítorský tím spoločnosti VÚŽ Slovakia, ktorý u nás certifikačný audit vykonával.

Čo to v praxi znamená?

Širšie kompetencie, a samozrejme aj väčšiu zodpovednosť. Technické rozhodnutia prináležia výhradne ECM, čo pre nás znamenalo rolu akéhosi prostredníka medzi údržbárskymi dielňami či zákazníkmi a ECM. Na jednej strane to pre nás bola skvelá škola, vďaka ktorej sme získali množstvo skúseností a návodov, ako jednotlivé situácie riešiť. Na strane druhej to veci neraz spomalilo.

Dnes teda môžeme naše skúsenosti naplno využiť a v spolupráci s našimi dodávateľmi údržby ich premietnuť do údržbových postupov tak, aby bola údržba kvalitná a časovo efektívna.

Aké sú ďalšie výhody certifikátu ECM pre vašich zákazníkov?

Ak chceme zákazníkom poskytnúť kvalitný servis, musíme byť pri plánovaní údržby efektívni a maximálne pri nej spolupracovať s našimi zákazníkmi a dodávateľmi. Ideálne je, ak dokážeme opraviť vozeň tam, kde je prevádzkovaný v čase, kedy to vyhovuje nášmu zákazníkovi, teda musíme zohľadniť sezónnosť, a samozrejme toto všetko za čo najkratší čas.
Práve získanie certifikátu nám poskytuje širší výber dielní pre údržbu našej flotily, to zvyšuje disponibilné kapacity, čo má v konečnom dôsledku za následok skrátenie opravných dôb.

Prečo až teraz ste sa rozhodli stať sa ECM?

V roku 2020 sme úspešne absolvovali prvý certifikačný audit ISO 9001, ktorý má 3-ročnú platnosť, čo znamená, že sme tento rok získanie certifikátu museli obhájiť. Každoročne sa snažíme systém posúvať vpred a v minulom roku sme sa po úspešnom dozorovom audite rozhodli, že do systému postupne začneme implementovať požiadavky nariadení EK 2019/779 a 402/2013. To sa nám začiatkom roka 2023 poradilo, a tak sme sa po úspešnej obhajobe certifikátu ISO 9001 rozhodli zažiadať o certifikáciu ECM.

Aké zmeny musela spoločnosť Cargo Wagon podstúpiť, aby získala tento certifikát?

Časovo najnáročnejšou zmenou bola implementácia požiadaviek vyššie uvedených nariadení do interných smerníc, čo okrem čiastkových zmien vo viacerých smerniciach znamenalo i vydanie úplne novej smernice na riadenie rizík.

Dôležitou zmenou smerom do budúcna bolo napríklad rozhodnutie, podľa akého údržbárskeho predpisu budeme našu flotilu udržiavať.

Z hľadiska každodennej práce nášho technického tímu bolo tých zmien, našťastie minimum. S našim ECM sme aj pred získaním certifikátu intenzívne spolupracovali v rámci plánovania, rozvoja i riadenia údržby, vďaka čomu sme mali prirodzene väčšinu procesov nastavených tak, akoby už subjektom zodpovedným za údržbu boli.

Aké sú ďalšie kroky v súvislosti s ECM?

V prvom rade musíme implementovať do praxe tie procesy, ktoré sme v súvislosti s externým zabezpečením ECM doposiaľ nemali možnosť realizovať vo vlastnej réžií. Okrem toho nás čaká zmena údajov o ECM v európskom registri vozidiel (EVR) a súvisiace úpravy nápisov na vozňoch. Z dlhodobého hľadiska musíme priebežne analyzovať údaje o údržbe, vyhodnocovať riziká a premietnuť získané informácie do postupných zmien systému, ktorými budeme zlepšovať naše procesy a tým v konečnom dôsledku i služby poskytované našim zákazníkom.

Na záver by som rada poďakovala za rozhovor a zablahoželala spoločnosti Cargo Wagon k tomuto úspechu. O ďalších postupoch a pokrokoch ohľadne skvalitnení služieb a ECM vás budeme radi informovať aj naďalej. 

Contact us