Blog

Cargo Wagon zlepšuje tímovú spoluprácu

Cargo Wagon pravidelne organizuje rôzne typy školení a tréningov na podporu profesionálneho rozvoja svojich zamestnancov. Počas tohto roka sa nám vďaka spolupráci s Nikolou Sedláčkovou z Eventinu a prostredníctvom sérií workshopov na tému Päť pilierov funkčného tímu podarilo zlepšiť vnútropodnikovú komunikáciu a podporiť tímového ducha.

Päť pilierov funkčného tímu je koncept niekoľkých voľne nadväzujúcich workshopov, ktoré celý tím Cargo Wagon postupne absolvoval. Obsah školenia je inšpirovaný knihou populárneho odborníka na ľudské zdroje Patricka Lencioniho a zameriava sa na budovanie dôvery medzi zamestnancami, odbúravanie strachu z konfliktov, nájdenie spoločného záväzku a tímovej zodpovednosti pri stanovovaní spoločných cieľov a výsledkov.

Základom školenia bolo stanovenie kľúčových aspektov osobnosti každého člena tímu metódou Lumina Splash, ktorá meria individuálne ukazovatele nášho správania, poukazuje na naše silné i slabé stránky v komunikácií a identifikuje najčastejšie spôsoby, ktorými sa prejavujeme voči ostatným. Sebapoznanie, rovnako ako pochopenie jednania ostatných členov tímu, je prvým krokom k tomu, aby sme spoločne mohli efektívnejšie dosahovať ciele a postupne zlepšovať komunikáciu medzi sebou.

V malej firme do dvadsať zamestnancov, akým je aj Cargo Wagon, má prakticky každá pracovná pozícia širokú škálu rôznorodých činností, ktoré by mal zamestnanec zvládnuť spraviť. Okrem svojej rutinnej činnosti každý člen tímu pracuje na projektových úlohách, niektorí z nás vo viacerých tímoch naraz. To znamená, že každý z nás disponuje veľkým množstvom informácií, ktoré sú potenciálne dôležité pre ostatných členov tímu. Dobrá tímová práca a efektívna komunikácia nám veľmi uľahčujú dosahovanie lepších výsledkov. Na druhej strane osobné konflikty môžu realizáciu projektu úplne zmraziť.

Druhý deň seminára sme začali Thomas-Kilmannovým testom na riešenie konfliktov. Tento model sa dá veľmi dobre aplikovať na rozhodovanie vo firemnom prostredí. Kombinuje mieru asertivity alebo naopak spolupráce, ako aj sklon ku konfliktu alebo ku kompromisu. Na základe toho rozdeľuje naše správanie do piatich štýlov: súťaživý, kooperatívny, kompromisný, vyhýbavý a adaptívny. V našej spoločnosti máme zástupcov všetkých týchto kategórií a na základe porovnania výsledkov sme mohli diskutovať o tom, prečo sa každý z nás správa v konfliktných situáciách určitým spôsobom. Tiež sme prebrali alternatívne prístupy k úspešnému dosiahnutiu konsenzu.

Na treťom seminári sme sa zamerali na spätnú väzbu. Všetci chceme dosahovať lepšie výsledky a spätná väzba je katalyzátorom osobného rastu. Vyskúšali sme si, že pochváliť niekoho je oveľa jednoduchšie, ako poskytnúť rozvojovú spätnú väzbu. A pochopili sme, že spätná väzba je dar, ktorý nám pomáha uvedomiť si, aký je náš cieľ a ako sa vyhnúť chybám na ceste k jeho dosiahnutiu. Aby sme mohli efektívne poskytovať a prijímať spätnú väzbu, naučili sme sa viac o ich pravidlách (A-D-O), ako aj o technikách aktívneho počúvania. V diskusii sme potom spoločne rozobrali základy rozvojovej spätnej väzby, t. j. ako najlepšie opísať neuspokojivé správanie kolegu a jeho vplyv na tím a spoločnosť. Nové techniky sme si vyskúšali aj v praxi na praktických príkladoch.

Posledným dielom skladačky bol workshop určený pre manažérov a kľúčových zamestnancov spoločnosti, ktorý sa viac zameral na úlohu lídrov a zefektívnenie fungovania celého manažérskeho tímu vrátane nastavenia systému stretnutí a interného reportingu.

S dvojmesačným odstupom  už môžeme zhodnotiť prínos školenia a jeho pozitívny vplyv na každodenné fungovanie nášho tímu. Vďaka školeniu všetci lepšie chápeme úskalia tímovej komunikácie, viac rešpektujeme naše rozdiely, lepšie sa k sebe správame na pracovisku a práca nás viac baví. S úsmevom sme zvládli náročný prvý polrok, ktorý bol pre Cargo Wagon plný prevádzkových a obchodných výziev. Veľmi dobre sme prekonali aj organizačné a personálne zmeny, ktoré sprevádzajú Cargo Wagon ako dynamicky rastúcu spoločnosť.

Ako to vidí náš HR manažér Nikola Bažíková?

S Nikolou Sedláčkovou sme sa stretli viac-menej náhodou, keď sme v lete 2021 pripravovali teambuilding. Spoločný workshop o tímovej práci mal veľmi dobrú atmosféru a posunul nás k zamysleniu sa nad tým, ako náš tím funguje a kde zlyháva komunikácia. Naši manažéri Amit a Pavel začali aktívne pracovať so spätnou väzbou od zamestnancov, a keď získali plnú podporu celého tímu, bol to len krok k ďalším spoločným školeniam.

Nikola je človek, ktorý nás veľmi citlivo previedol labyrintom tímovej spolupráce a komunikácie. Pomohla nám iniciovať zmeny, vďaka ktorým sa naša práca stala efektívnejšou a pracovné prostredie oveľa pozitívnejším. Preto s ňou naďalej spolupracujeme v rámci individuálnych školení a koučovania.

Contact us